รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/193-3
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผล Long Term Care
งบจัดสรร : จำนวน : 14640   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบล long term care เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 2. เพื่อพัฒนาตำบล Long Term Care ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
กลุ่มเป้าหมาย : ตำบลที่ขึ้นทะเบียน ตำบลLTC จำนวน 12 ตำบล
ผลผลิต : ตำบล LTC ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 7 ข้อและได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุในตำบล LTC เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้เข้ารับการประเมิน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบล LTC ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อและได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ผู้รับการประเมินได้พัฒนาตำบล LTC ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เท่ากับ   7   ข้อ
7
ผลลัพธ์ 1. เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตำบล LTC ของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบล เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถพัฒนาตำบล LTC ให้ามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อได้
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
66.66
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการนี้เป็นโครงการติดตามประเมินตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตำบล LTC จำนวน 8 ตำบล 12 สถานบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสถานยริการที่เข้าร่วมตำบล LTC ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อนั้น จากการประเมิน มีบางพื้นที่ มีคำสั่งไม่ชัดเจนและไม่และไม่เป้นปัจจุบัน มีตำบล 3 แห่ง ที่จะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการบริการดูแลระยะยาว ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมพร ตำบลบางลึก ตำบลทุ่งคา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
5,760 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
รวมทั้งสิ้น 14,760  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0