รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/193-2
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งมุมพัฒนาการ, NCCD รร.พ่อแม่
งบจัดสรร : จำนวน : 58200   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมวัยในหน่วยปฐมภูมิการจัดตั้งมุมพัฒนาการ 2. เพื่อประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการตรวจพัฒนาการและการแผนการสอนโรงเรียนพ่อแม่ในหน่วยปฐมภูมิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยปฐมภูมิ 17 แห่ง เจ้าหน้าที่ 25 ครูพี่เลี้ยง 35 คน
ผลผลิต : 1. จัดมุมพัฒนาการ NCCD/รร.พ่อแม่ 17 แห่ง 2. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงในศพด. ในรร. จำนวน 60 คน
ผลลัพธ์ : 1. การบริการปฐมวัยคุณภาพในหน่วยปฐมภูมิ 2. แนวทางการบริการของเจ้าหน้าที่ด้านการบริการปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.การจัดบริการปฐมวัยคุณภาพในหน่วยปฐมภูมิ 17 แห่ง ร้อยละ 100
การจัดบริการปฐมวัยในหน่วยปฐมภูมิ
เท่ากับ   17   แห่ง
17
ผลผลิต 2.ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินงานการบริการปฐมวัยร้อยละ 95
ดำเนินงานการบริการปฐมวัย
มากกว่าเท่ากับ   95   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 1. เด็กปฐมวัยได้รับการบริการปฐมวัยคุณภาพในหน่วยปฐมภูมิ เพื่อให้มีพัฒนาการสมวัย
มากกว่า   0   
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล : โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมวัยในหน่วยปฐมภูมิการจัดตั้งมุมพัฒนาการเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการบริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การเฝ้าระวังและสร้างการมีส่วนร่วมจากพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้ได้รับการคัดกรองพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานโดยดำเนินการจัดตั้งมุมพัฒนาการ ใน รพสต. จำนวน ทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้มีแนวทางบริการเป็นไปในทางเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,200 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 51,000 0
รวมทั้งสิ้น 58,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0