รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/185-3
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม. ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุมศักดิ์
งบจัดสรร : จำนวน : 6200   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300) เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 2. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์ ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป ตลอดจนสามารถเป็นแกนนำในการขยายผลการสร้างเครือข่ายไปยังส่วนท้องถิ่นได้ 3. จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารสดในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และพัฒนาสารสนเทศสนเทศทางภูมิศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย : 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 17 คน 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ่ของคลินิกหมอครอบครัวตำบลนาทุ่งและตากแดด จำนวน 2 คน 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ของรพ.ชุมพรฯ จำนวน 1 คน 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เทศบาลเมืองชุมพร, เทศบาลตำบลวงไผ่ จำนวน 2 คน
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีทักษะความรู้ ความเข้าใจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมองหมาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถแนะนำเจ้าของตลาดสดและเจ้าของตลาดนัด ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสดในตลาดสดและตลาดนัด รวมทั้งผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสดที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินการพัฒนายกระดับตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง และมีฐานข้อมูลตลาดสดและตลาดนัด ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและรบบสารสนเทศทั้งเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจรัญ โดยเจริญ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล : ขอยกเลิกโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,200 3,300 1,540 0 0 0 0 0 0 0 160 0
รวมทั้งสิ้น 6,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0