รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/185-2
ชื่อโครงการ : โครงการอาหารสะอาด รสชาดอร่อย(Clena food good test)
งบจัดสรร : จำนวน : 30000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. จัดซื้อชุดทดสอบนำ้ยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 17 แห่ง,คลินิกหมอครอบครัวตำบลตากแดด,ตำบลนาทุ่ง รพ.ชุมพรฯ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร 2. เพื้่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง ประกอบอาหารได้ถูกต้อง 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร 4. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 17 ตำบล จำนวน 17 คน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิด่ชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รพ.ชุมพรฯ จำนวน 1 คน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , เจ้าหน้าที่คลินิกครอบครัวตำบลนาทุ่งและตำบลตากแดด รวมทั้งสิ้น 60 คน
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข มีทักษะความรู้ ความเข้าใจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจมาตรฐานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจหาเชื้อปนเปื้อน โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารได้อย่างถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจรัญ โดยเจริญ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจหาเชื้อปนเปื้อน โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารได้อย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจหาเชื้อปนเปื้อน โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด้านสุขาภิบาลอาหาร
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ // ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความปลอดภัยจากสารเชื้อปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียอาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจและตรวจมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ในการตรวจหาเชื้อปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารได้อย่างถูกต้อง
ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความปลอดภัยจากสารเชื้อปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียอาหาร
มากกว่าเท่ากับ   85   เปอร์เซ็น
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
อภิปรายผล : ขอยกเลิกโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,800 9,000 4,200 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 30,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0