รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต // เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีทักษะความรู้ ความเข้าใจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประเมินการพัฒนาระดับตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ระดับพื้นฐาน
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ // พนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีทักษะความรู้ ความเข้าใจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมายในการประเมินการพัฒนายกระดับตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ระดับพื้นฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อ
ตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ได้รับการตรวจประเมินการพัฒนายกระดับตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ระดับพื้นฐานและจัดทำฐานข้อมูลตลาดสดและตลาดนัด
มากกว่าเท่ากับ   85   เปอร์เซ็น
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
อภิปรายผล : ขอยกเลิกดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,860 5,550 2,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 10,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา