รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/178
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและการป้องกัน
งบจัดสรร : จำนวน : 60000   บาท
หน่วยงาน : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561    ถึง     30 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 3. เพื่อให้โรงพยาบาล มีความพร้อมในการรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย
ผลผลิต : 1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2. จำนวนครั้งการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าในและตระหนักถึงความสำคัญของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ สามารถดำเนินการซักประวัติ คัดกรอง เฝ้าระวัง ปฏิบัติการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำได้ 2. โรงพยาบาลมีการซ้อมแผนพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเบญจวรรณ นครพัฒน์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัช พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย
จำนวนบุคลากรที่เข้าประชุม 300 ราย
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
94.7
ผลผลิต 2. จำนวนครั้งการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
จำนวนครั้ง
เท่ากับ   1   ครั้ง
1
ผลลัพธ์ 1.การซักประวัติ คัดกรอง เฝ้าระวัง ปฏิบัติการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีประสิทธิภาพ
จำนวนอุบัติการณ์การปฏิบัติในการซักประวัติ คัดกรอง เฝ้าระวัง และปฏิบัติการในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำไม่ถูกต้อง
น้อยกว่า   10   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 2. การซ้อมแผนพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
จำนวนผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมซ้อมแผน
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
87.2
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : ได้ดำเนินการจัดโครงการโดยการบรรยายวิชาการ 2 รุ่น ๆ ละ 1 วันในวันที่ 2 และ 3 เมษายน ผู้เข้าประชุมรวม 237 คน ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทั้งจากในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ความพึงพอใจในการประชุมในภาพรวมเฉลี่ย 4.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรกได้แก่ การบรรยายของวิทยาการ ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.6 คะแนน การตอบคำถามของวิทยากร ชัดเจน ตรงประเด็น 4.5 คะแนน และเอกสารประกอบการประชุม 4.3 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนประชุมเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 4.2 คะแนน และมีการซ้อมแผนเสมือนเหตุการณ์จริง (Drill exercise) กรณีโรค MERS มีผู้เข้าร่วมซ้อมแผน 47 คน เป็นผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.2 โดยมีทีมผู้ประเมินจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 (นครศรีธรรมราช) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พบโอกาสในการพัฒนาทั้งในด้านการเตรียมพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์และสถานที่ ซึ่งทีมจะนำมาเขียนแผนในการพัฒนาและดำเนินการต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
12,600 21,000 17,500 4,000 3,000 0 0 0 0 0 1,900 0
รวมทั้งสิ้น 60,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
12,600 17,040 14,200 3,864 5,390 0 0 0 0 0 1,000 0
รวมทั้งสิ้น 54,094