รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/177
ชื่อโครงการ : มหกรรมวิชาการลูกหมอพร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบจัดสรร : จำนวน : 250000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Governance Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคกลารเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : 1. ผลงานวิจัยของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2. ผลงาน CQI ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3. ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4. ผลงานโครงการของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5. ผลงาน Photo Voice ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลลัพธ์ : 1. ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 2. ผลงานCQI ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 3. ผลงานนวัตกรรม ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 4. ผลงานโครงการที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 5. ผลงานPHoto Voice ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต // 1. ผลงานวิจัยของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   20   ผลงาน
2. ผลงาน CQI ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   10   ผลงาน
3. ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   10   ผลงาน
ผลผลิต //4. ผลงานโครงการของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวนผลงานที่นำเสอน
มากกว่าเท่ากับ   10   ผลงาน
ผลผลิต 5. ผลงาน Photo Voice ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวนผลงานที่นำเสอน
มากกว่าเท่ากับ   30   ผลงาน
ผลลัพธ์ // 1. ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   10   ผลงาน
ผลลัพธ์ // 2. ผลงานCQI ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   5   ผลงาน
ผลลัพธ์ //3. ผลงานนวัตกรรม ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   5   ผลงาน
ผลลัพธ์ // 4. ผลงานโครงการที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
ผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   5   ผลงาน
ผลลัพธ์ // 5. ผลงานPHoto Voice ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
จำนวนผลงานที่นำเสนอ
มากกว่าเท่ากับ   10   ผลงาน
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
10
อภิปรายผล : มหกรรมวิชาการลูกหมอพร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์1. ผลงานวิจัยของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2. ผลงาน CQI ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3. ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4. ผลงานโครงการของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5. ผลงาน Photo Voice ของบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอและเผยแพร่ในงานมหกรรมผลงานวิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์1. ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 2. ผลงานCQI ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 3. ผลงานนวัตกรรม ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 4. ผลงานโครงการที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ 5. ผลงานPHoto Voice ที่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
69,300 45,000 22,500 18,000 8,100 0 0 64,500 22,500 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 249,900  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
92,400 51,600 25,800 0 4,800 0 0 53,500 22,500 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 250,600