รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/176-2
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิชาการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับคณะทำงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
งบจัดสรร : จำนวน : 57000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ของคณะทำงานสุขศึกษาประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสุขศึกษาในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3. เพื่อวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ได้มาตรฐานการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงานสุขศึกษาประจำหอผู้ป่วย
ผลผลิต : 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาตร์ 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีการพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาในสถานบริการและชุมชน 3. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการและชุมชน
ผลลัพธ์ : โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางฐิติภัค อินทเสม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาการด้านสุขศึกษา
แบบประเมินความรู้ด้านสุขศึกษา
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
84.62
ผลลัพธ์ 1. โรงพยาบาลมีระบบการให้บริการ การจัดกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
มีการประเมินตนเองของตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 10 องค์ประกอบ
เท่ากับ   10   องค์ประกอบ
10
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : การจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และทีมสหสาขา สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา มีการพัฒนาความรู้ และพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาและวางแผนการดำเนินงานในสถานบริการตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
14,400 18,000 9,600 11,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 57,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
14,400 11,400 7,980 5,579 2,800 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 42,159