รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/176
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในทุกมิติ สำหรับคณะทำงานสุขศึกษาประจำหอผู้ป่วย
งบจัดสรร : จำนวน : 124500   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาการสื่อสารในทุกมิติในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีและฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ 3. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ลดข้อร้องเรียนและเกิดความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 50 คน
ผลผลิต : ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและฝึกการทักษะสื่อสาร
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ / มีความพึงพอใจต่อจัดการอบรม 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางฐิติภัค อินทเสม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษามีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทุกมิติ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
81.5
ผลลัพธ์ 1.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ/มีความพึงพอใจต่อจัดการอบรม
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
94.74
ผลลัพธ์ 2. ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการ
อัตราของความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาล
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
83.26
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษาะการสื่อสารในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้ลักษณะของแต่ละบุคคลรวมทั้งรู้จักตนเองและเช้าใจผู้อื่น มีการสื่อสารอย่างสันติ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้และผู้รับบริการ สร้างความเข้าใจอันดีและลดข้อร้องเรียนและมีความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
33,600 30,000 9,000 13,600 36,000 0 0 0 0 300 2,000 0
รวมทั้งสิ้น 124,500  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
33,600 22,200 7,400 13,519 27,300 0 0 0 0 263 1,800 0
รวมทั้งสิ้น 106,082