รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/175-2
ชื่อโครงการ : โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีพัย
งบจัดสรร : จำนวน : 15400   บาท
หน่วยงาน : บริหารทั่วไป
Excellence : Governance Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2. เพื่อให้ได้บุคลากรสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 100 คน
ผลผลิต : การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสกาวรัตน์ สุขสว่าง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยปีละ
เท่ากับ   1   ครั้ง
1
ผลลัพธ์ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80
ผลลัพธ์ 2.บุคลากรสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้
การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
80
ผลลัพธ์ 3. พัฒนาคุณภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
3
1
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
2,400 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 1,000 2,000 0
รวมทั้งสิ้น 15,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
4,200 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 950
รวมทั้งสิ้น 15,150