รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/174
ชื่อโครงการ : โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่
งบจัดสรร : จำนวน : 28400   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อสร้างทัศนคติในการเลี้่ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 2. เพื่อสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้สำเร็จ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กลุ่มเป้าหมาย : 1. มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน จำนวน 30 คน 2. ผู้ที่สนใจ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำนวน 50 คน
ผลผลิต : 1. จำนวนมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : 1. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุวิดา โชติสุวรรณ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. จำนวนมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
95
ผลผลิต 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
95
ผลลัพธ์ 1. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้น
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้น ในระยะเวลา 1 ปี
มากกว่าเท่ากับ   5   เปอร์เซ็น
5
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : 1.โครงการลุกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่ ครั้งที่2 นี้ ได้จัดโครงการในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.ที่ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละร้อย จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประกอบด้วย มารดาผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนจำนวน 30 คน และผู้ที่สนใจเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 50 คน 2.ผูที่เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95 3.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 28,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 5,600 4,000 0 0 0 0 13,300 1,000 4,500 0 0
รวมทั้งสิ้น 28,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 5,600 4,000 0 0 0 2,000 13,300 1,000 2,500 0 0
รวมทั้งสิ้น 28,400