รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/173
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1-5 ปี
งบจัดสรร : จำนวน : 10000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพื่อให้ผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็ก อายุ 1 เดือน - 5 ปี ได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลของรพ. ทุกระดับในจังหวัดชุมพรมีความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 3. เพื่อให้ แพทย์และพยาบาลของรพ.ระดับ M2 มีความรู้เรื่องการใช้ เครื่องมือ Oxygen High Flow สามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบเพื่อป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจ 4. เพื่อให้แพทย์และพยาบาลของรพ. ทุกระดับมีความรู้และทักษะในเรื่อง การพ่นยา การเคาะปอด ดูดเสมหะ และการหยอด 0.9% NSS
กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบงานกุมารเวชกรรมของรพ.ทุกระดับในจังหวัดชุมพร
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ 2. แพทย์พยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบ 3. แพทย์พยาบาลของรพ.ระดับ M2 มีความรู้และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ Oxygen high flow 4. แพทย์พยาบาลของรพ.ทุกระดับในจังหวัดชุมพร มีความรู้และมีทักษะในการทำกิจกรรมพยาบาล การพ่นยา การเคาะปอด การดูดเสมหะและการหยอด 0.9%NSS
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : พญ.ตฤษนันท์ แซ่แต้
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 2. แพทย์พยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบ
ร้อยละของผู้เข้าประชุมที่มีความรู้ผ่านเกณฑ์
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
86.66
ผลผลิต 3. แพทย์พยาบาลของรพ.ระดับ M2 มีความรู้และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ Oxygen high flow
ร้อยละของแพทย์พยาบาลของรพ.ระดับ M2 มีความรู้และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ Oxygen high flow
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
92.17
ผลผลิต 4. แพทย์พยาบาลของรพ.ทุกระดับในจังหวัดชุมพร มีความรู้และมีทักษะในการทำกิจกรรมพยาบาล การพ่นยา การเคาะปอด การดูดเสมหะและการหยอด 0.9%NSS
ร้อยละของแพทย์พยาบาลของรพ. ทุกระดับในจังหวัดชุมพรมีความรู้และมีทักษะในการทำกิจกรรมพยาบาล
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
90.43
ผลลัพธ์ 1. ผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
อัตราการตายของผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1เดือน-5ปี ลดลง
เท่ากับ   10   เปอร์เซ็น
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
1
4
อภิปรายผล : ได้มีการจัดทำโครงการในวันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา 8.30น-16.00น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลทั้งหมด 40 คน หลังจากประชุมได้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่วางไว้ ซึ่งผลการดำเนินการพบว่าผ่านทุ่กตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวม 6000 บาท ( หกพันบาทถ้วน )
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,400 0 2,800 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 8,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 3,200 2,800 0 0 0 0 0 1,482 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 7,482