รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/172
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในเขตเมืองจังหวัดชุมพร
งบจัดสรร : จำนวน : 18400   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานจิตเวช
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ 2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีเทคนิคในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกาาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง จำนวน 80 คน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่เขตเมืองชุมพร
ผลผลิต : บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตอำเภอเมือง จังหวัดชมพร ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ผลลัพธ์ : ทราบถึงแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศิริรัตน์ ฉิมแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตอำเภอเมือง จังหวัดชมพร ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ร้อยละ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
85
ผลลัพธ์ //1.บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตอำเภอเมือง จังหวัดชมพร ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ร้อยละ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
85
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก และมีเทคนิคในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็ก
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 4,000 4,000 2,000 1,200 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 18,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 4,000 4,000 2,080 1,200 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 18,480