รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/171
ชื่อโครงการ : โครงการ Office Syndrome กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
งบจัดสรร : จำนวน : 12000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. บุคลากรผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการดูแลตนเองเกี่ยวกับอาการ Office syndrome 2. บุคลากรผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการดูแลตนเองไปใช้ประโยชน์เมื่อมีอาการ Office Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : 1. บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่มอาการของโรค Office Syndrome จำนวน 50 คน 2. คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรม 5 คน
ผลผลิต : บุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ที่มีอาการของโรค office syndrome เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรเข้าอบรมมีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ Office Syndrome 2. บุคลากรผู้เข้าอรมนำความรู้และทักษะการดูแลตนเองไปใช้ประโยชน์เมืืี่อมีอาการ Office Syndorme ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวฉัตรวดี เดชปรัตถกร
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ที่มีอาการของรค office syndrome เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
จำนวนของบุคลากรในกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
70
ผลลัพธ์ 1. มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการดูแลตนเองเม่อมีอาการ office syndrome
จำนวนคะแนนแบบทดสอบหลังอบรม
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
93
ผลลัพธ์ 2.นำความรู้และทักษะการดูแลตนเองไปใช้ประโยชน์เมื่อมีอาการ office syndrome ได้อย่าง
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปใช้จริง
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล : ตามที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Office Syndrome กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สรุปโครงการได้ดังนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ 5 คน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจต่อการอบรม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,000 4,500 2,750 0 0 0 0 0 1,850 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12,100  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0