รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/170
ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
งบจัดสรร : จำนวน : 50000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. จัดซื้อชุดทดสอบตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอาง ได้แก่ ชุดทดสอบสารฟอกขาว(ไฮโดรซัลไฟต์), กรดซาลิซิลิค , ฟอร์มาลิน , บอแรกซ์ , และน้ำมันทอดซ้ำ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 17 แห่ง และคลินิกหมอครอบครัวตำบลตากแดด,คลินิกหมอครอบครัวตำบลนาทุ่ง 2. เพื่อให้ร้านจำหน่ายอาหารสดสามารถเลือกซื้ออาหารสดที่ปราศจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครื่องสำอาง มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค 3. ติดตามร้านจำหน่ายอาหารสดทุกร้านให้มีการจำหน่ายอาหารสดและเครืองสำอางที่ปราศจากสารปนเปื้่อนทั้ง 6 ชนิด
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสดในหมู่บ้าน 17 ตำบล 395 ร้าน จำนวน 395 คน และเจ้าหน้าที่สาธาณสุข ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 25 คน
ผลผลิต : ผู้จำหน่ายอาหารสด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง
ผลลัพธ์ : ผู้จำหน่ายอาหารสด จำหน่ายอาหารสดที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง และเจ้าหน้าที่สาธาณสุข มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจหาสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด , น้ำมันทอดซ้ำและเครืองสำอางได้อย่างถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจรัญ โดยเจริญ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้จำหน่ายอาหารสด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง
ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสด และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิด และน้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 1. ผู้จำหน่ายอาหารสด จำหน่ายอาหารสดที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด น้ำมันทอดซ้ำ และเครืองสำอาง และเจ้าหน้าที่สาธาณสุข มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจหาสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด , น้ำมันทอดซ้ำและเครืองสำอางได้อย่างถูกต้อง
ร้านจำหน่ายอาหารสด ได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทั้ง 6 ชนิด, น้ำมันทอดซ้ำและเครืองสำอาง
เท่ากับ   95   เปอร์เซ็น
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
อภิปรายผล : ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0
รวมทั้งสิ้น 50,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0