รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
มีการวินิจฉัย
มากกว่าเท่ากับ   1   ครั้ง
ผลผลิต 2. การให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน
มีการให้บริการ
มากกว่าเท่ากับ   1   วัน/สัปดาห์
ผลผลิต 3.มีการติดตั้งป้ายคลินิกโรคจากการทำงานและมีป้ายบอกทางไปรับบริการ ณ คลินิกโรคจากการทำงานแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน และจัดทำป้ายบอกทางการไปรับบริการ ณ คลินิกโรคจากการทำงานแก่ผู้รับบริการ
มีป้ายบอก
มากกว่าเท่ากับ   1   จุด
ผลผลิต 4. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
มีการประชาสัมพันธ์
มากกว่าเท่ากับ   3   ช่องทาง
ผลผลิต 5. การจัดประชุม / อบรม เพื่อสร้างเครือขายการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงานจากหน่วยบริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลชุมชม / PCU ฯลฯ
มีการจัดประชุม
มากกว่าเท่ากับ   1   ครั้ง
ผลผลิต 7. การจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด หรือคณะทำงานพัฒนาระบบบริการอาชีวเวชศาสตร์ระดับจังหว้ด
มีการจัดประชุม
มากกว่าเท่ากับ   2   ครั้ง
ผลผลิต 8. จัดกิจกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก แก่สถานประกอบการร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ฯลฯ
มีการจัดกิจกรรม
มากกว่าเท่ากับ   3   ครั้ง
ผลผลิต 9. จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับในโรงพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน การตรวจสุขภาพเพื่อดูความพร้อมในการทำงาน (fitness to work) การตรวจดูความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work) และก่อนที่คนทำงานจะออกจากงานหรือเกษียณ (exit and retirement health examinations) ตรวจสุขภาพความเสี่ยงและตรวจรักษาโรคจากการทำงาน ให้อาชีวสุขศึกษา counseling ปรับงานให้เหมาะกับคนทำงาน
มีการจัดการตรวจสุขภาพ
มากกว่าเท่ากับ   1   ครั้ง
ผลผลิต 10.แนะนำด้านการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับคนทำงานกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคจากการทำงาน
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ
มากกว่าเท่ากับ   5   แห่ง
ผลผลิต 11. การสนับสนุนให้สถานประกอบการในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยร่วมกับ สสจ. และ สคร.
มีการสนับสนุน
มากกว่าเท่ากับ   5   แห่ง
ผลผลิต 12. การจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคการบาดเจ็บจากการทำงานตามความเสี่ยงของสถานประกอบการในพื้นที่ โดยลักษณะของโครงการเฝ้าระวังจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินสภาวะสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำาน รวมทังแปลผลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองส่วน และมีการวางแผนจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
มีการจัดทำโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   1   โครงการ
ผลผลิต 13. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทำงานทางด้านอาชีวอนามัย
มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทำงานทางด้านอาชีวอนามัย
มากกว่าเท่ากับ   1   คน
ผลผลิต 14.การรายงานผลการดำเนินงานรายสี่เดือนตามกำหนด
มีการรายงานผล
มากกว่าเท่ากับ   3   ครั้ง/ปี
ผลผลิต 15.การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีสมบูรณ์ พร้อมสถานการณ์โรคและการบาดเจ็บจาการทำงานของผู้ประกันตนตามกรอบการจัดทำรายงานที่กำหนด
มีการจัดทำรายงาน
มากกว่าเท่ากับ   1   เล่มพร้อมซีดีข้อมูล
ผลผลิต 16.การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยตามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
มีการสมัครเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานฯ
เท่ากับ   1   ครั้ง
ผลลัพธ์ 1.มีคลินิกโรคจากการทำงา่นมีการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อ และสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสู่ความยั่งยืน
มีการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน
เท่ากับ   1   แห่ง
ผลลัพธ์ 2.เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลและมีการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงานได้ในแนวทางที่ถูกต้อง
มีทะเบียนการรับ-ส่งต่อจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 3. ทราบสถานการณ์ผู้รับบริการสิทธิ์ประกันสังคมที่ประสบเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
มีทะเบียน และฐานข้อมูลสภาวะสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกันตนที่ประสบเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 4.มีการให้การดูแลสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกันตน เชิงรุกและเชิงรับครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ภายใต้มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
มีทะเบียน/ประวัติผู้เข้ารับบริการติดตามเยี่ยมที่ทำงานเชื่อมโยงต่อเนื่อง4 มิติ ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 5.มีการให้การดูแลสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกันตน เชิงรุกและเชิงรับครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ภายใต้มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
มีผลการประเมินความพึงพอใจ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในจังหวัดชุมพร เข้าถึงการรับบริการและได้รับบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคจากการทำงานและปรับงานให้เหมาะกับคนทำงาน ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น
มีทะเบียนและประวัติผู้เข้ารับบริการในคลินิกและการติดตามเยี่ยมสถานที่ทำงานเชิงรุกและมีผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 7. กลุ่มผุ้ประกับอาชีพ ลูกจ้าง ผู้ประกันคน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดี ถูกต้องเหมาะสม ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน
* มีทะเบียนติดตามเยี่ยมที่ทำานเชื่อมโยง ต่อเนื่องครบ 4 มิติ * มีฐานข้อมูลสิทธิ์ผู้รับบริการด้วยโรคจากการทำงาน * มีแนวทางการดูแลสวัสดิการที่ดี ถูกต้องเหมาะสมตามกฏหมายคุ้มครองสิทธิืคุ้มครองแรงงานเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
22
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
61,800 15,150 10,325 12,000 4,000 0 0 0 42,845 13,880 0 0
รวมทั้งสิ้น 160,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา