รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่(Alveolar Cleft bone graft)
งบจัดสรร : จำนวน : 34600   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ม.ค. 2561    ถึง     5 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทันตกรรมในการดูแลรักษาและผ่าตัดปลูกกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 2. วินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน ในผู้ป่วยที่มีรอยแยกกระดูกเบ้าฟันผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 3. สามารถให้การดูแลรักษาและผ่าตัดปลูกกระดูกเบ้าฟันผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ืทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 40 คน ใช้วิทยากรจากโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 คน
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 40 คน
ผลลัพธ์ : 1. ทันกแพทย์ที่เข้าอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยประเมินจากแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรบ 2. ทันตแพทย์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยประเมินจากแบบสอบถามหลังการอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุธีร์ ชูเชิดกิจวัฒนา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 40 คน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1. ทันตแพทย์ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ทันตแพทย์ที่เข้าอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้่น โดยประเมินจากแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 2. ทันตแพทย์ที่เข้ารับอบรม มีความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์
ทันตแพทย์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยประเมินจากแบบสอบถามหลังการอบรม
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
8,400 9,600 5,600 8,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 34,600  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
8,400 9,600 5,600 3,119 3,100 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 29,819