รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1557
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
งบจัดสรร : จำนวน : 24500   บาท
หน่วยงาน : ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     31 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและสตรีให้มีความรู้เกี่ยวกับคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 2. เพื่อพัฒนาแกนนำเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 3. เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชุมพร
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและสตรี จำนวน 90 คน
ผลผลิต : 1. บุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและสตรีมีความรู้และความสามารถที่จะป้องกันและเฝ้าระวังเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : 1. มีบุคลากรและเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประทุมพร ทองภูเบศร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรสามารถใช้แบบคัดกรองในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
90
ผลลัพธ์ 1. บุลากรมีความรู้และความเข้าใจในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
90
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
12,800 7,200 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 24,500  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0