รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1555
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรอุดมศักดิ์ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2561
งบจัดสรร : จำนวน : 263500   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Governance Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
กลุ่มเป้าหมาย : 1. หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 21 แห่ง 2. บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ทีม Medicalr และผู้เกี่ยวข้อง 30 คน 3. บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 104 คน
ผลผลิต : 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการพัมนาจากแม่ข่าย 2. บุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิมีศักยภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ผลลัพธ์ : 1. รพ.สต.เครือข่าย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็น รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจริยา พิชญ์ชยะนนท์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
1. หน่วยปฐมภูมิได้รับการพัมนาจากแม่ข่าย
1. หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
90.48
ผลผลิต 2. บุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิมีศักยภาพในการพัมนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัดหมวด 1-5 ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 ดาวขึ้นไป(หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป)
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
90.48
ผลลัพธ์ 1.รพ.สต.เครือข่าย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็น รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว
ตัวชี้วัดหมวด 1-5 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 ดาว(หรือร้อยละ 80) ขึ้นไป
มากกว่าเท่ากับ   28   เปอร์เซ็น
23.53
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : 1.ได้แจ้งประสานสสอ.ให้21 หน่วยปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ประเมินตนเองตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวส่งสสอ.เมือง 2.จัดประชุมเพื่อKMโดยให้รพสต7แห่งเป้าหมาย(ได้แก่รพ.สต.ท่ายาง วังไผ่ บางลึก ดอนรักษ์ วังใหม่ ทุ่งคา และหาดพันไกร)ทดลองนำเสนอผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา โดยมีคกก.ให้ข้อเสนอแนะแล้วให้หน่วยอื่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานและเสนอผลงานตามรูปแบบการประเมิน ซึ่งหน่วยบริการต่างส่งตัวแทนมาร่วมKM 3.พัฒนาความรู้เรื่องบุคลากรเรื่อง การจัดการยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ,การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในชุมชนและการฟื้นฟูความรู้งานเยี่ยมบ้าน ซึ่งหน่วยบริการเข้าร่วมร้อยละ100 4คกก.ทีมMEDICALR กง.ER, OPDและจนท.สสอ.เมืองได้ลงเยี่ยมเสริมพลังและประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรพ.สต.เป้าหมาย7 แห่งและให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลทางไลน์ และโทรศัพท์ 5.ทีมแม่ข่ายและรพสต7แห่ง(รับการประเมินซำ้และประเมินใหม่่2และ5แห่งตามลำดับ)ได้แก่รพ.สต.ท่ายาง วังไผ่ บางลึก ดอนรักษ์ วังใหม่ ทุ่งคา และหาดพันไกรโดยท่ายางและวังไผ่ผ่านการประเมินซำ้ ส่วนรพ.สต.ที่ผ่านการการประเมิน5ดาวได้แก่บางลึก ดอนรักษ์ รวมผ่าน5 ดาวสะสมปี2560-2561คิดเป็นร้อยละ23.53(เกณฑ์ร้อยละ25) ส่วนที่เหลือ3แห่งผ่านเกณฑ์4 ดาว ส่วนใหญ๋ต้องพัฒนาหมวด1และ5เพิ่ม หมวด1พัฒนาในเรื่องการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ การเลือกปัญหาพชต. หมวดที่5 การควบคุมนำ้ตาลความดันในผป.เบาหวาน 6.ทีมแม่ข่ายลงเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่เหลืออีก12 แห่ง ขาดเพียง2แห่งที่ไม่ได้เยี่ยมคือรพ.สต.บ้านนาและท่าไม้ลายเนื่องจากรพ.สต.ต้องพัฒนาพื้นที่ตามงบค่าเสื่อม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พื้นที่มีภาระงานมากและต้องดำเนินงานตามงบกองทุนซึ่งให้เงินมาช่วงปลายกคปลายปีงบประมาณ ทีมเยี่ยมเสริมพลังอ.เมือง พบว่าจนท.สสอ..เมืองเป็นคกก.หลายคณะและติดประชุม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
10,800 148,500 103,800 0 0 0 0 0 400 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 263,500  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 6,310 5,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 11,870