รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลปลายนิ้วและประเมินสภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมายมารับบริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วได้ตรงตามจำนวน
มากกว่าเท่ากับ   1000   ราย
ผลลัพธ์ 1. การค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพื่อการดูแลต่อไป
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
มากกว่า   0   
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
อภิปรายผล : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลปลายนิ้วให้กับพนักงานประจำของบริษัทซีเฟรสอินดัสตรีจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่ 26มิถุนายน 2561จำนวนทั้งหมด 353คนเป็นพนักงานชาย76คนคิดเป็นร้อยละ 21.53 พนักงานหญิง 277คนคิดเป็นร้อยละ 78.47โดยแบ่งเป็น อดอาหารมาอย่างน้อย 8ชั่วโมงและไม่ได้อดอาหารก่อนมาตรวจ ผู้ที่รับการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วที่อดอาหารมาอย่างน้อย 8ชั่วโมงก่อนตรวจ ทั้งหมด 140 คน แบ่งค่า cut off เป็น3ระดับคือ <100 mg/dl,100-125 mg/dl และ >=126 mg/dl พบว่า มีค่าน้ำตาล<100 mg/dl จำนวน96คนคิดเป็นร้อยละ27.20 ค่าน้ำตาล100-125 mg/dlจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ9.07และค่าน้ำตาล>=126จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ 3.4 ผู้ที่รับการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วที่ไม่ได้อดอาหารก่อนตรวจทั้งหมด 213 คน แบ่งค่า cut off เป็น2ระดับคือ<180 mg/dl และค่า>=180 mg/dl พบว่าระดับน้ำตาลปกติคือ<180 mg/dlจำนวน210คนคิดเป็นร้อยละ59.49และ<=180 mg/dl จำนวน 3คนคิดเป็นร้อยละ0.85 กรณีผลการตรวจมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแนะนำให้พบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อตรวจวิเคราะห์ซ้ำและยืนยันผลเพื่อการรักษาต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา