รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1444
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการบันทึกข้อมูลการแพทย์แผนไทย
งบจัดสรร : จำนวน : 6450   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     25 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. และ PCU มีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการแพทย์แผนไทย 2. ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยมีการลงข้อมูลได้ถูกต้อง 3. ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยมีความสามารถดูข้อมูลจาก HDC ได้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบแพทย์แผนไทย รพท. , รพสต. 18 แห่ง , PCU 2 แห่ง , เทศบาล 2 แห่ง รวม 30 คน
ผลผลิต : จำนวนครั้งการจัดการอบรม
ผลลัพธ์ : 1. จำนวนผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรม 2. จำนวนผู้ลงบันทึกข้อมูลถูกต้อง 3. จำนวนผู้อ่านรายงานจาก HDC ถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณา เมฆอำพล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนครั้งการจัดการอบรม
จำนวนครั้ง
มากกว่าเท่ากับ   1   ครั้ง
1
ผลลัพธ์ 1. จำนวนหน่วยบริการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรม
หน่วยงาน
มากกว่าเท่ากับ   22   หน่วยงาน
22
ผลลัพธ์ 2.จำนวนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานลงบันทึกข้อมูลถูกต้อง(ทุกหน่วยบริการ)
ราย
มากกว่าเท่ากับ   22   ราย
22
ผลลัพธ์ 3.จำนวนผู้อ่านรายงานจาก HDC ถูกต้อง(ทุกหน่วยงาน)
ราย
มากกว่าเท่ากับ   22   ราย
22
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : การประชุมครั้งนี้ เป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยทั้งหมดในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 22หน่วยงาน แต่ตั้งเป้าหมายไว้ที่30คน รวมผู้จัด มีบางหน่วยงานที่ฝากให้มีผู้อบรมแทน ผลการประเมินหลังสิ้นสุดการอบรมมีดังนี้ 1.จำนวนผู้รับการอบรม 30 คน 2.จำนวนผู้ลงบันทึกข้อมูลถูกต้อง 27 ราย เกินค่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ 22 ราย 3.จำนวนผู้อ่านรายงาน HDC ได้ถูกต้อง 27 ราย เกินค่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ 22 ราย หลังการอบรมในครั้งนี้ จะมีการติดตามตัวชี้วัดทุก 2 เดือนจาก เพื่อประเมินผลต่อเนื่องต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,600 1,800 750 0 0 0 0 0 300 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 6,450  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0