รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1402-1
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย
งบจัดสรร : จำนวน : 66000   บาท
หน่วยงาน : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     31 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนให้กลับบ้าน 2. เพื่อพัฒนาการส่งต่อข้อมูล 3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้กับเจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ทีมวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ประจำ ward ทีมสหวิชาชีพเครือข่ายดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 70 คน
ผลผลิต : 1. จัดกิจกรรมร่วมกัน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศงาน จัดประกวดผลงานการดำเนินการ
ผลลัพธ์ : 1. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบังอร หนูบรรจง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า   80   %
73.55
ผลลัพธ์ 1. ความสามารถในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยได้ถูกต้อง
1. ความรู้ของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
เท่ากับ   100   %
100
ผลลัพธ์ 2. ความสามารถในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ประเมินการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้คะแนนระดับทอง
มากกว่าเท่ากับ   30   %
25
ผลลัพธ์ 3. ความสามารถในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยได้ถูกต้อง
การ readmit ของผู้ป่วย
น้อยกว่า   5   %
0.4
ผลลัพธ์ 4. ความสามารถในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
มากกว่าเท่ากับ   80   %
75.62
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
2
3
อภิปรายผล : จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในโครงการนี้ พบว่าตัวชี้วัดที่สำคัญที่ร่วมกันตั้งขึ้นมา คือระดับการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ที่แต่ละ ward ต้องผ่านการประเมินระดับทอง ร้อยละ30 จากการดำเนินโครงการพบว่า มีward ผ่านเพียงร้อยละ 25 ซึ่ีงในตัวชี้วัดอื่นที่เกี่ยวข้องคือ คะแนนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติได้ร้อยละ 75.62 โดยหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยเป็นการประสานงานกันของทั้งคนในward ตัวเอง และหน่วยงาน อื่่น อีกทั้งในตัวชี้วัดของการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งได้ตำ่กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการสอบถามมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือภาระงานมากไม่สามารถมาได้ ดังนั้นในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป ควรเน้นในเรื่องของสัมพันธภาพของบุคคากร ที่ทำงานร่วมกันและการสร้างขวัญกำลังใจ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
4,800 25,200 24,500 0 0 0 1,000 0 0 0 10,500 0
รวมทั้งสิ้น 66,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,200 18,210 10,125 0 0 0 0 10,500 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 40,035