รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1402
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชม
งบจัดสรร : จำนวน : 55000   บาท
หน่วยงาน : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     31 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 2. เพื่อสร้างสมรรถนะให้กับชุมชน ที่ร่วมดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้าน ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และในรพ.ชุมชน จำนวน 11 แห่ง
ผลผลิต : 1. การจัดอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ
ผลลัพธ์ : 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบังอร หนูบรรจง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง
มากกว่า   80   %
73.55
ผลลัพธ์ 1.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
มากกว่า   80   %
87.69
ผลลัพธ์ 2.ผู้เข้าอบรมและร่วมกิจกรรม นำแนวทางไปปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ร้อยละของผู้เข้าอบรมและร่วมกิจกรรมนำแนวทางไปปฏิบัติ
มากกว่า   80   %
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล : ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง ทำได้ ร้อยละ 73.55 เนื่องจากพยาบาลบางward ต้องเข้าเวรผู้ป่วยมาก ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกครั้ง ได้แก้ปัญหาโดยติดตามแจ้งข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มให้รับทราบ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
5,400 23,400 10,800 0 0 0 0 0 3,000 9,000 3,400 0
รวมทั้งสิ้น 55,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 4,200 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 7,800