รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1254
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์สู่ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (QOF)
งบจัดสรร : จำนวน : 249000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ อสม. เขตพื้นที่ รพ.สต.ดอนรักษ์ รพ.สต.บางลึก รพ.สต.วังใหม่ รพ.สต.ทุ่งคา และ รพ.สต.หาดพันไกร ซึ่งเป็น รพ.สต.เป้าหมายในการประเมินผล รพ.สต.ติดดาว
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ อสม. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
ผลลัพธ์ : เวทีกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และอสม.
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ อสม. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
จำนวนรูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (self-care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และอสม. ที่เป็นรูปธรรม
เท่ากับ   5   รูปแบบ
5
ผลลัพธ์ 1.เวทีกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และอสม.
จำนวนเวทีกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และอสม.
เท่ากับ   5   เวทีกิจกรรม
5
1. หน่วยปฐมภูมิได้รับการพัมนาจากแม่ข่าย
2. หน่วยบริการปฐมภูมิมีการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : กลยุทธ์สู่ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (QOF) เป้าหมายเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ อสม. เขตพื้นที่ รพ.สต.ดอนรักษ์ รพ.สต.บางลึก รพ.สต.วังใหม่ รพ.สต.ทุ่งคา และ รพ.สต.หาดพันไกร ซึ่งเป็น รพ.สต.เป้าหมายในการประเมินผล รพ.สต.ติดดาว ผลลัพธ์เวทีกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self-Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และอสม. 100%
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
80,000 104,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 249,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
118,800 135,360 77,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 331,750