รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1224-4
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการตรวจคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (QOF)
งบจัดสรร : จำนวน : 13100   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 ต.ค. 2560    ถึง     30 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนา อสม.หรือจิตอาสาให้มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 2. เพื่อผลิตเอ็นนิดสะกิดเท้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ รพ.สต.ทุ่งคา มาใช้แทน monofilament 3. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559
กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัครครอบครัว หรือจิตอาสาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง 95 คน
ผลผลิต : 1. มีทีม อสม., อสค/จิตอาสาที่มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 90 คน 2. มีเอ็นนิดสะกิดเท้าไว้ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 180 อัน
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าตามมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจริยา พิชญ์ชยะนนท์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. มีทีม อสม., อสค/จิตอาสาที่มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
จำนวน อสม., อสค/จิตอาสาที่มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
เท่ากับ   90   คน
90
ผลผลิต 2. มีเอ็นนิดสะกิดเท้าไว้ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
จำนวนเอ็นนิดสะกิดเท้า
เท่ากับ   180   อัน
180
ผลลัพธ์ 1.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าตามมาตรฐาน
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าตามมาตรฐาน
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น ในปีงบประมาณ 2561
62.4
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : ในปีงบประมาณ2559การตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์NCDคุณภาพ เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่าบุคลกรในหน่วยบริการปฐมภูมิมีภาระงานมากจึงดำเนินงานไม่ทัน ในฐานะผุ้ประสานงานเครือข่ายจึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : 1. เพื่อพัฒนา อสม.หรือจิตอาสาให้มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 2. เพื่อผลิตเอ็นนิดสะกิดเท้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ รพ.สต.ทุ่งคา มาใช้แทน monofilament 3. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัครครอบครัว หรือจิตอาสาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง 95 คน ผลผลิต : 1. มีทีม อสม., อสค/จิตอาสาที่มีศักยภาพในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 90 คน 2. มีเอ็นนิดสะกิดเท้าไว้ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 180 อัน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือมีเครือข่ายอสม.ที่สามารถช่วยตรวจคัดกรองเท้าในชุมชนและส่งต่อบุคลากรสาธารณสุขทำให้ผู่ป่วยลดภาวะแทรกซ้อนการเกิดแผลที่เท้าได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,600 4,750 4,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13,100  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,600 4,750 4,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13,100