รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1224-3
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานข้อมูลในสถานบริการอำเภอเมืองชุมพร(QOF)
งบจัดสรร : จำนวน : 13200   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพจากการบันทึกข้อมูลบริการที่ได้จากการประมวลผลโดยโปรแกรมระบบฐานข้อมูล JHCIS และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการระบบโปรแกรม JHCIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : ข้อมูลการบริการที่ได้คุณภาพ ส่งได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤษณี วิชิตะกุล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการระบบโปรแกรม JHCIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และควบคุมกำกับตัวชี้วัดผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1. ข้อมูลในระบบ Data Center ที่ส่งผ่านโปรแกรม JHCIS มีความถูกต้อง ครบถ้วย และ ส่งได้ทันเวลา
ร้อยละของข้อมูลในระบบ Data Center ที่ส่งผ่านโปรแกรม JHCIS มีความถูกต้อง ครบถ้วย และ ส่งได้ทันเวลา
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
85
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการพัฒนางานข้อมูลในสถานบริการอำเภอเมืองชุมพร เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพจากการบันทึกข้อมูลบริการที่ได้จากการประมวลผลโดยโปรแกรมระบบฐานข้อมูล JHCIS และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 39 คนพบว่าเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการจัดการระบบโปรแกรม JHCIS เพิ่มมากขึ้น และมีการส่งข้อมูลที่ได้คุณภาพ ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13,200