รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1224-1
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(QOF)
งบจัดสรร : จำนวน : 135600   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีความสามารถในการจัดทำผลงานวิชาการ นำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : ผลงานวิจัยของบุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลลัพธ์ : ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียนวิธีวิจัยในรูปแบบ Proceeding ที่สมบูรณ์ และเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอในระดับหน่วยงาน จังหวัด เขต หรือประเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลงานวิจัยของบุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ร้อยละของผลงานสวิจัยของบุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 2. ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียนวิธีวิจัยในรูปแบบ Proceeding ที่สมบูรณ์ และเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอในระดับหน่วยงาน จังหวัด เขตหรือประเทศ
ร้อยละ ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียนวิธีวิจัยในรูปแบบ Proceeding ที่สมบูรณ์ และเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอในระดับหน่วยงาน จังหวัด เขตหรือประเทศปี2560
เท่ากับ   50   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(QOF) บุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ตามระเบียนวิธีวิจัยในรูปแบบ Proceeding ที่สมบูรณ์ และเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอในระดับหน่วยงาน จังหวัด เขต หรือประเทศ 100%
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
75,600 22,500 22,500 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 135,600  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
80,400 21,420 16,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 118,020