รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/121
ชื่อโครงการ : โครงการลูกหมอพรไร้พุง
งบจัดสรร : จำนวน : 331400   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้บุคลากรบุคลากรที่มีดัชนีมวลกายเกินมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายดีขึ้น 2. เพื่อให้บุคลากรที่มีดัชนีมวลกายเกินมีน้ำหนักลดลง
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : 1. บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไปโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีพฤติกรรมการรับประทานและการออกกำลังกายดีขึ้น 2. บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไปโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีน้ำหนักลดลง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชัชนันท์ ปรัสพันธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องของการเข้าร่วมกิจกรรม
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
75.96
ผลลัพธ์ 1. บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23 ขึ้นไปมีน้ำหนักลดลง
บุคลากรมีน้ำหนักลดลง
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80.85
ผลลัพธ์ 2.บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย 23 ขึ้นไปพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
83.76
ผลลัพธ์ 3.บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
75.96
ผลลัพธ์ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
91.67
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
3
2
อภิปรายผล : โครงการลูกหมอพรไร้พุงได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ แต่กลุ่มเป้าหมายยังขาดการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบในครั้งต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
14,400 214,500 76,050 15,000 8,000 0 0 0 0 1,100 2,350 0
รวมทั้งสิ้น 331,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
14,400 24,000 14,400 10,645 4,800 0 0 0 0 1,100 0 0
รวมทั้งสิ้น 69,345