รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/120
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเลือกใช้ยาต้านจุุลชีพอย่างสมเหตุสมผลด้วยข้อมูล Antimicrobial Susceptibility Test และ Antibiogram
งบจัดสรร : จำนวน : 33450   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Antimicrobial Susceptibility tests และ Antibiogram ของยาต้านจุลชีพ เพื่อประยุกตร์ใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างสมเหตุผลและมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ เภสัชกร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชุมพรที่สนใจ
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพจากข้อมูล Antimicrobial Susceptibility tests และ Antibiogram ของรพ.ชุมพรฯ
ผลลัพธ์ : แพทย์สั่งใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มที่ควบคุมการใช้ (Controlled Antibiotic) อย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับผล Antimicrobial Susceptibility tests และ Antibiogram ของ รพ.ชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณมาศรินทร์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพจากข้อมูล Antimicrobial Susceptibility tests และ Antibiogram ของรพ.ชุมพรฯ
อัตราการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(คะแนนไม่ต่ำกว่า 70%)
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
82
ผลลัพธ์ 1.แพทย์สั่งใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มที่ควบคุมการใช้ (Controlled Antibiotic) อย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับผล Antimicrobial Susceptibility tests และ Antibiogram ของ รพ.ชุมพร
อัตราความเหมาะสมในการใช้ยาในยากลุ่มที่ควบคุมการใช้ (Controlled Anitbiotic)
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
73.32
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
1
1
อภิปรายผล : เนื่องจากมีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มน้อยกว่าที่คาดหวัง เช่นแพทย์ผู้สั่งใช้ยา (ส่วนใหญ่เป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพช. เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์) ทำให้ความรู้และทักษาะการคัดเลือกยาที่จัดอบรมไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ยังผลให้ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงสมควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ในการจัดครั้งต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
6,000 7,000 2,450 10,000 3,000 0 0 0 5,000 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 33,450  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0