รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/119
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
งบจัดสรร : จำนวน : 38000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกทางการพยาบาล 2. เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานในการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล 3. เพื่อให้พยาบาลสามารถบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 2. คู่มือการบันทึกทางการพยาบาล
ผลลัพธ์ : 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการพยาบาล 2. คะแนนการบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น 3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกุลธิดา พรมตุ่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมประชุม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
82.51
ผลผลิต 2. มีคู่มือการบันทึกทางการพยาบาล
มีคู่มือการบันทึกทางการพยาบาล
เท่ากับ   1   ชุด
1
ผลลัพธ์ 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการพยาบาล
อัตราความพึงพอใจการบริการพยาบาล
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
85.61
ผลลัพธ์ 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการ
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
87.56
ผลลัพธ์ 3. คะแนนการประเมินการบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น
คะแนนการประเมินบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น
มากกว่าเท่ากับ   10   เปอร์เซ็น
1.08
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
4
1
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 9,000 16,500 0 0 0 0 0 8,500 0 4,000 0
รวมทั้งสิ้น 38,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 4,240 13,870 0 0 0 0 0 1,003 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 19,113