รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1183
ชื่อโครงการ : โครงการวันล้างมือโลก 2560
งบจัดสรร : จำนวน : 21000   บาท
หน่วยงาน : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     31 ต.ค. 2560
วัตถุประสงค์โครงการ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทักษะในการล้างมือถูกต้อง 7 ขั้นตอน
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาของโรงพยาบาลและผู้รับบริการในโรงพยาบาล จำนวน 200 คน
ผลผลิต : 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ : 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทักษะในการล้างมือที่ถูกต้อง ตาม 7 ขั้นตอน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเบญจวรรณ นครพัฒน์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เท่ากับ   200   คน
144
ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้างมือได้ถูกต้อง
อัตราการล้างมือถูกต้องตาม 7 ขั้นตอน
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
85.71
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
1
2
อภิปรายผล : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1) เปิดเพลงเสียงตามสายของโรงพยาบาลรณรงค์การล้างมือตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560 2) ประชาสัมพันธ์การล้างมือ 5 moment 7 step หน้า desk top เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงพยาบาล 3) จัดทำ standee ผู้บริหารพร้อมจัดกิจกรรม “แชะ & แชร์” คู่กับ standee แสดงขั้นตอนการล้างมือพร้อมเหตุผลในการล้างมือ แชร์ผ่าน face book IC Chumphon รูปที่ได้รับการกดไลด์และแชร์มากที่สุด 3 อันดับแรก รับเงินรางวัล 4) เปิด VDO การล้างมือ เหตุผล ความจำเป็นของการล้างมือ VDO เพลงขั้นตอนการล้างมือ 5) ฝึกปฏิบัติการล้างมือ 6) ทดสอบการล้างมือด้วย black light equipment โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 144 คน ประกอบด้วยแพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป และนักเรียนฝึกงานจาก 22 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการล้างมือ แต่ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.25 ไม่เคยผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติการล้างมือ และจากการทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือด้วย black light equipment ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 เมื่อมีการสอน สาธิต ฝึกปฏิบัติและทดสอบซ้ำ พบว่า ร้อยละ 97.92 ผ่านการทดสอบในครั้งที่ 2 และร้อยละ 2.08 ผ่านการทดสอบในครั้งที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 85.71
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 5,000 0 0 0 1,000 6,700 0 7,400 0 0
รวมทั้งสิ้น 20,100  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 3,600 0 0 1,000 0 4,400 0 7,400 0 0
รวมทั้งสิ้น 16,400