รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/118
ชื่อโครงการ : โครงการ smart kids พัฒนาการสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า
งบจัดสรร : จำนวน : 15700   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพืื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิค กิน กอด เล่น เล่า
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 50 คน
ผลผลิต : ผู้เข้าอบรม มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิค กิน กอด เล่น เล่า
ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองชุมพร มีพัฒนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต // ผู้เข้าอบรม มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า
ร้อยละของความรู้
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
89.66
ผลลัพธ์ // เด็กปฐมวัยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองชุมพร มีพัฒนาการสมวัย
พัฒนาการสมวัย
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
83.51
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : การอบรมตามโครงการ smart kids พัฒนาการสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 52คน การอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการอบรมได้ทั้งความรู้และได้รับการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้เทคนิค กิน กอด เล่น เล่า เพื่อนำไปใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กวัย 0-5 ปี โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 78.56 เป็นร้อยละ 89.66 หลังเสร็จสิ้นการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะได้มีการติดตามประเมินการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการในแต่ละพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเมือง (ไตรมาสแรกของปี 2561 พัฒนาการสมวัยร้อยละ 83.51 )
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 2,500 2,500 0 2,000 0 0 0 500 1,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 15,700  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0