รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.การติดตามผลการดำเนินงาน RDU ของรพ.สต.
จำนวนครั้งของการติดตาม
เท่ากับ   2   ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์ 1.ผลการดำเนินงาน RDU ของรพ.สต.และ PCU ในเครือข่าย
ร้อยละของรพ.สต./PCU ในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ทั้ง 2 ตัวชี้วัด น้อยกว่าเท่ากับร้อยละ 20
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
อภิปรายผล : ยกเลิกโครงการ (ส่งบันทึกข้อความขอยกเลิกการดำเนินโครงการแล้ว)
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
รวมทั้งสิ้น 6,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา