รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1160
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์(LA)
งบจัดสรร : จำนวน : 63600   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้องตามระบบประกันคุณภาพของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัิตการ
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน
ผลผลิต : 1. ห้องปฏิบัิการายงานผลการตรวจได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 2. เจ้าหน้าที่ได้รบคำแนะนำและชี้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ : 1. ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางยุภา ขจรมาศบุษป์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ห้องปฏิบัติการรายงานผลตรวจได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ผ่านการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกทุกการทดสอบ
มากกว่าเท่ากับ   1   1 = ผ่าน , 0 = ไม่ผ่าน
ผลผลิต 2. เจ้าหน้าที่ได้รับคำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจวิเคระห์ทางห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560
เท่ากับ   1   1 = มี , 0 = ไม่มี
ผลลัพธ์ 1. ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ผ่านการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 (reaccredit)
มากกว่า   70   ข้อ
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
อภิปรายผล : สภาเทคนิคการแพทย์ได้มาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561และได้ให้โอกาสพัฒนา มุ่งหวังให้ห้องปฏิบัติการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้ส่งหลักฐานแก้ไขตามข้อเสนอแนะในโอกาสพัฒนาไปยังหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ได้รับการรับรองบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560โดยสภาเทคนิคการแพทย์ รับรองรอบที่3 ออกให้ ณ วันที่ 19พฤศจิกายน 2561 มีผลถึงวันที่19พฤศจิกายน 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 25,000 10,000 0 0 0 0 0 26,000 0
รวมทั้งสิ้น 61,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
26,000 0 0 20,320 4,000 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 50,320