รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/116
ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองประเมินสภาพผู้สูงอายุและจัดทำแผนดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561
งบจัดสรร : จำนวน : 100000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับคัดกรองประเมินสภาพและมีแผนการดูแลที่สอดคล้องับปัญหาสุขภาพและสภาวะที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) ในพื้นที่เป้าหมายปี 2560 จำนวน 50 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน(กลุ่ม 2) ติดเตียง (กลุ่ม 3)ในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2561 ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการคัดกรองและประเมินจัดทำแผนฯ จำนวน 376 คน
ผลผลิต : อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver) เข้ารับการอบรมฯ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70
ผลลัพธ์ : 1. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Give) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ให้เหมาะสมตามบริบท ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน 2. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ทางร่างกายและจิตใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver) เข้ารับการอบรมฯ ตลอดหลักสูตร
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มากกว่าเท่ากับ   70   เปอร์เซ็น
90.91
ผลลัพธ์ 1. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Give) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ให้เหมาะสมตามบริบท ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver) มีความรู้และทักษะ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
89.79
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการนี้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care giver) จำนวน๑๐วัน ๗๐ ชั่วโมง ตามหลักสูตรของกรมอนามัย มีเป้าหมายจำนวนผู้สุงอายุตามโครงการ ๕๕ คน เข้ารับการอบรม จบตามหลักสูตร ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ หลังจากอบรมเสร็จสิ้น ได้มีการจัดระบบติดตามการทำงานในพื้นที่ ในการจัดทำ Care plan ให้กับผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ร้อยละ ๑๐๐ โดยมี care manager ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งเครือข่ายอำเภอเมือง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
24,000 22,500 25,000 25,000 0 0 0 0 1,000 2,500 0 0
รวมทั้งสิ้น 100,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
28,800 27,500 27,500 50,500 0 0 0 0 4,400 2,200 9,600 0
รวมทั้งสิ้น 150,500