รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/114
ชื่อโครงการ : โครงการชุมพรรักษ์ดวงตา
งบจัดสรร : จำนวน : 30000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานจักษุวิทยา
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     28 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการคัดกรองต้อกระจก โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การถ่ายภาพและการอ่านภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รวมถึงการบริจาคดวงตา 2. เพื่อมีมาตรฐานในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางตาเป็นไปในทางเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมาย : แพทย พยาบาลที่รับผิดชอบงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ผลผลิต : 1. มีการจัดประชุมโครงการชุมพรรักษ์ดวงตาครั้งที่ 3
ผลลัพธ์ : 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมโครงการชุมพรรักษ์ดวงตา ครั้งที่ 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปราโมทย์ หฤรักษ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจก โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การถ่ายภาพและการอ่านภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ถูก้อง
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคต้อกระจกและถ่ายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคต้อกระจกและถ่ายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตามเป้าหมาย
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 2.ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัด
ผู้ป่วย Bliding cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันตามเป้าหมาย
เท่ากับ   852   ราย
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 11,900 9,800 0 0 0 0 0 4,000 2,100 2,200 0
รวมทั้งสิ้น 30,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 11,050 9,100 0 0 0 0 0 0 6,020 0 0
รวมทั้งสิ้น 26,170