รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/1072
ชื่อโครงการ : โครงการให้คำปรึกษาเรื่องระบบยาและมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
งบจัดสรร : จำนวน : 42500   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อรับการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำจากสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. เภสัชกรได้เรียนรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย : เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบยา ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : 1. เภสัชกรได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านมาตรฐานวิชาชีพ 2. สหสาขาวิชาชีพ(ทีมนำ)ได้รับการให้คำแนะนำเรื่องระบบยา
ผลลัพธ์ : 1. เภสัชกรมีความรู้ในแนวทางพัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. สหสาขาวิชาชีพ(ทีมนำ) มีความเข้าใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมและความเชื่อมโยงของระบบยากับกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.มาศรินทร์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.เภสัชกรได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านมาตรฐานวิชาชีพ
จำนวนเภสัชกรระดับหัวหน้างานและเภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมคลินิกได้รับการประเมินพร้อมคำแนะนำเพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 2. สหสาขาวิชาชีพ(ทีมนำ)ได้รับการให้คำแนะนำเรื่องระบบยา
จำนวนบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ(ทีมนำ)ที่ผ่านการให้คำปรึกษาเรื่องระบบยา
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
85
ผลลัพธ์ 1. เภสัชกรมีความรู้ในแนวทางพัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
งานเภสัชกรรมมีมาตรฐานตามเกณฑ์
เท่ากับ   1   0 = ไม่ผ่าน , 1 = ผ่าน
1
2. สหสาขาวิชาชีพ(ทีมนำ) มีความเข้าใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมและความเชื่อมโยงของระบบยากับกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ระบบยามีมาตรฐานตามเกณฑ์
เท่ากับ   1   1 = ผ่าน , 0 = ไม่ผ่าน
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
3
1
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
12,600 6,400 5,600 10,000 2,900 0 0 0 0 5,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 42,500  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0