รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต // จำนวนครั้งของการสัญจร
จำนวนครั้งของการสัญจร
เท่ากับ   1   ครั้ง/1 รพ.สต./เดือน
0
ผลลัพธ์ // จำนวนผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
จำนวนผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
เท่ากับ   10   คนต่อครั้ง
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร เป็นโครงการลักษณะพี่ช่วยน้อง เนื่องจาก รพสต.ไม่มีแพทย์แผนไทย มีการจ้างเฉพาะผู้้ช่วยแพทย์แผนไทยเท่านั้น ฉะนั้นศักยภาพในการดูแลจึงมีไม่เต็มที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือทั้งหมด 4 รพสต. ได้แก่ รพสต.ท่าไม้ลาย รพสต.ท่ายาง รพสต.ดอนรักษ์ และ รพสต. บางหมาก เริ่มดำเนินตามโครงการจริงในวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการระยะหนึ่งพบว่า รพสต.บางหหมาก ไม่มีผู้มารับบริการ จึงงดออกหน่วย ยังคงเหลือเพียง 3รพสต. อุปสรรคในการดำเนินงานมีอย่างต่อเนื่อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ รพสต.. มีกิจธุระจำเป็นในวันนั้น หรือมีกิจกรรมของรพสต. เช่น การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รพสต. ติดดาว เป็นต้น จึงปรับแผนไปเรื่อยๆ ด้านผลผลิตของโครงการ 1ครั้งต่อ รพสต.ต่อเดือน มีปัญหา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ด้านผลลัพท์ที่ตั้งไว้ ไม่ต่ำกว่า 10คนต่อการบริการ1ครั้ง ผลลัพท์เฉลี่ย 7คน ต่อครั้ง ในภาพรวมทุก รพสต.
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา