สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป Service Excellence       

Excellence แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ..61
Service การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่(Primary care cluster) เท่ากับ 36 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ มากกว่าเท่ากับ 40 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) มากกว่าเท่ากับ 82.5 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าเท่ากับ 7 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) ขั้นที่ 1 เท่ากับ 80 % ขั้นที่ 1
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ(AMR) เท่ากับ 70 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง น้อยกว่าเท่ากับ 10 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพํมนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน : 1000 ทารกมีชีพ น้อยกว่า 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) เท่ากับ 100 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เท่ากับ 20 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าเท่ากับ 55 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ น้อยกว่าเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) อ้ตราผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired มากกว่า 30 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ(Refracture) น้อยกว่า 30 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล(Early Surgery) มากกว่า 50 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ เท่ากับ 100 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ น้อยกว่า 27 ต่อแสนประชากร
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ น้อยกว่าเท่ากับ 26 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด น้อยกว่าเท่ากับ 20.3 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าเท่ากับ 66 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blindling Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าเท่ากับ 85 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล เท่ากับ 0.7 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย(remission) Leading Indicator มากกว่าเท่ากับ 90 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง เท่ากับ 10 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery มากกว่าเท่ากับ 15 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally invasive Surgery ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery เท่ากับ 10 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่า 12 %
Service การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ โครงการเฉลิมพระเกียรติ อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เท่ากับ 85 %
Service การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 50 %
Service อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด  0 
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ มากกว่าเท่ากับ 50 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) ขั้นที่ 2 มากกว่าเท่ากับ 20 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture เท่ากับ 100 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการสาขาสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ หรือ District Health Board มากกว่า 60 
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการสาขาสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ มากกว่า 35 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของรพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ที่มี ECS คุณภาพ มากกว่าเท่ากับ 70 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่า PS > 0.75 น้อยกว่า 1 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน น้อยกว่า 18 ต่อแสนประชากร
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS มากกว่าเท่ากับ 60 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) อัตราการตายผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี น้อยกว่า 0.19 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด เท่ากับ 0 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลงร้อยละ 1 จากปีงบประมาณก่อน น้อยกว่า 1 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน(รพ.สต.) มากกว่าเท่ากับ 30 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน(รพท.) มากกว่าเท่ากับ 10 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน(รพช.) มากกว่าเท่ากับ 20 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของรพ.ระดับ F2 มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉิน มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(I60-I62) น้อยกว่าเท่ากับ 25 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 ชั่วโมง น้อยกว่า 60 
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของรพ.ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน Hospital Safety Index และจัดทำแผน มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของ รพ. ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA Unit ที่ได้ TEA Unit ที่ได้มาตรฐาน มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของ รพ. ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม Accident มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(I63-I69) น้อยกว่าเท่ากับ 5 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ในโรงพยาบาลระดับ A เท่ากับ 100 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัีฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ในโรงพยาบาลระดับ S มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ(PCI) ***ประเด็นเพิ่มเติม มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล ***ประเด็นเพิ่มเติม น้อยกว่า 10 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) ร้อยละกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์(ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 50 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medicatin **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 30 % ของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ Strong Opioid
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M2,F1-3 มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 20 % ของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ Strong Opioid
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละการทำ H/C ก่อนให้ IV Antibiotic **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 90 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละการได้รับ Antibotic (Onset to needle time) ภายใน 1 ชั่วโมง **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 90 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละการได้รับสารน้ำ 30 ml/kg (1,500 ml สำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย severe sepsis/septic shock (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) **ตัวชี้วัดย่อย มากกว่าเท่ากับ 90 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) ร้อยละการได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (level of care 2-3) ของ severe sepsis/septic shock ภายใน 3 ชั่วโมง (sepsis fast track) มากกว่าเท่ากับ 30 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ มากกว่าเท่ากับ 80 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์(ชุมพร ไม่มีการประเมิน)  0 
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา มากกว่าเท่ากับ 75 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา ทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าเท่ากับ 90 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าเท่ากับ 9 %
Service การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการพัมนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย(remission) Lagging Indicator มากกว่าเท่ากับ 50 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ