สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป PP&P Excellence       

Excellence แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน มากกว่าเท่ากับ 80 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อัตราส่วนการตายมารดาไทย น้อยกว่า 20 การเกิดมีชีพแสนคน
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าเท่ากับ 80 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี มากกว่าเท่ากับ 54 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เท่ากับ 60 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน เท่ากับ 68 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป เท่ากับ 70 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ(Cavity free) เท่ากับ 54 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี เท่ากับ 40 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัมนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เท่ากับ 55 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 60 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ร้อยละของ Healthy Ageing มากกว่า 60 %
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ที่มีคุณภาพ เท่ากับ 50 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เท่ากับ 85 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก เท่ากับ 87 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 80 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าเท่ากับ 4.5 ต่อแสนประชาการเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน น้อยกว่า 16 ต่อแสนประชากร
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่า 2.4 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย เท่ากับ 75 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 96 %
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด เท่ากับ 65 %
Promotion&Prevention การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital เท่ากับ 20 %
Promotion&Prevention การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง(Hot Zone) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิืภาพและยั่งยืน เท่ากับ 100 % ผ่านขึ้นพื้นฐาาน
Promotion&Prevention การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหติสูง มากกว่าเท่ากับ 10 % ได้วัดความดันจากบ้าน
Promotion&Prevention การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน มากกว่าเท่ากับ 40 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ