สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป PP&P Excellence       

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 01. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน มากกว่าเท่ากับ 80 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 02. อัตราส่วนการตายมารดาไทย น้อยกว่า 20 การเกิดมีชีพแสนคน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 03. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าเท่ากับ 80 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 04. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี มากกว่าเท่ากับ 54 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 05. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 06. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน เท่ากับ 68 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 07. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป เท่ากับ 70 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 08. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ(Cavity free) เท่ากับ 54 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 09. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี เท่ากับ 40 %
โครงการพัมนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 10. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เท่ากับ 55 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 11. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 12. ร้อยละของ Healthy Ageing มากกว่า 60 %
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 13. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ที่มีคุณภาพ เท่ากับ 50 %
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เท่ากับ 85 %
โครงการควบคุมโรคติดต่อ 15. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก เท่ากับ 87 %
โครงการควบคุมโรคติดต่อ 16. ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 80 %
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าเท่ากับ 4.5 ต่อแสนประชาการเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน น้อยกว่า 16 ต่อแสนประชากร
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่า 2.4 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย เท่ากับ 75 %
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 96 %
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 22. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด เท่ากับ 65 %
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital เท่ากับ 20 %
โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง(Hot Zone) 24.ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิืภาพและยั่งยืน เท่ากับ 100 % ผ่านขึ้นพื้นฐาาน
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหติสูง มากกว่าเท่ากับ 10 % ได้วัดความดันจากบ้าน

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ