สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป People Excellence       

แผนงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 4 องค์ประกอบ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 85 %
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happinometer) ไปใช้ เท่ากับ 60 %
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) มากกว่า 85 %
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มากกว่า 60 %
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 55 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ