สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป People Excellence       

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 4 องค์ประกอบ
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 85 %
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happinometer) ไปใช้ เท่ากับ 60 %
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) มากกว่า 85 %
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มากกว่า 60 %
โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มากกว่าเท่ากับ 55 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ