ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
จำนวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ
มากกว่าเท่ากับ1ราย
จำนวนผู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา
มากกว่าเท่ากับ5ราย
จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ (650 ราย)
เท่ากับ650ราย
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374