ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว
มากกว่า60%
เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกคลอด เตียง NICU ภาพรวมเขต
เท่ากับ1: 500 ทารกเกิดมีชีพ
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีศักยภาพส่งต่อ Intrauterine transfer
เท่ากับ1ถ้ามี = 1, ไม่มี = 0
อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
น้อยกว่า4: 1000 ทารกเกิดมีชีพ
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
1
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374