ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มากกว่าเท่ากับ80
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
1
1
ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374