ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
เท่ากับ60%
ลดอัตราการเกิดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
น้อยกว่าเท่ากับ130ครั้งต่อแสน
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
1
1
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374