ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
เท่ากับ100
ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 ดำเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง 100
เท่ากับ100
ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ดำเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง
เท่ากับ100
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374