ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต
เท่ากับ0%
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพช.M2 จากมารดาผ่าตัดคลอดทั้งหมด
เท่ากับ25%
อัตราการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2 จำนวนC/Sในรพ.M2 จำนวน C/S ใน รพ.A S
เท่ากับ25
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374