ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMIได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด(PPCI) (ICD10 – I21.0-I21.3)
มากกว่าเท่ากับ80%
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMIได้
เท่ากับ100%
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
น้อยกว่า28ต่อแสนประชาการ
อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI (ICD10 – I21.0-I21.3)
น้อยกว่า10%
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
2
2
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374