ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไป ทำร้ายตนเองซ้ำ ภายใน 1 ปี
มากกว่าเท่ากับ80%
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
มากกว่าเท่ากับ50%
ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค
เท่ากับ50%
ร้อยละของผู้ป่วย โรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
เท่ากับ65%
ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
เท่ากับ8%
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
น้อยกว่าเท่ากับ6.3ต่อแสนประชากรประชากร
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
6
6
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374