ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (ICD-10:K35.2, K35.3 และ K35.8) *** รวม K36 ***
น้อยกว่า20%
ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ(ICD-10: K80.0, K81.0, K80.4,K83.0, K80.3,K85.1, K85.2, K85.3, K85.9,K56.1-K56.6,K25.5, K26.5, K27.5)
น้อยกว่า4%
ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขา หรือแขน(ICD-10: I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 )
น้อยกว่า20%
ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา
น้อยกว่า20%
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374